Uwaga STYPENDIA!

Dolnośląski Program Stypendialny Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych do dnia 30 września 2012 r

http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja/dolnoslaski-program-stypendialny-wyrownywanie-szans-edukacyjnych-uczniow-uzdolnionych/dokumenty/

Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

 O stypendium ubiegać się mogą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:

1)    spełniający łącznie następujące warunki:

a)     zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego i uczęszczają do dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

b)    pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,                                                             (2 x 504,00 zł = 1008,00 zł), natomiast w sytuacji gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 1166,00 zł

c)     uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa końcowego lub promocyjnego z roku szkolnego 2011/2012, na poziomie nie niższym niż 5,10 (gimnazja) lub 4,85 (szkoły ponadgimnazjalne)”.

d)    posiadają opracowaną przez nauczyciela – opiekuna ścieżkę edukacyjną na rok szkolny 2012/2013;

oraz przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

a)     z trzech wybranych przez siebie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub
z przedmiotów technicznych uzyskali średnią ocen na poziomie minimum – 4,66 (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) lub 5,00 (uczniowie gimnazjów), obliczoną w oparciu
o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki;

b)    w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego z konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uczestniczyli w przynajmniej jednym takim konkursie”.

c)     w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju ogólnopolskiego, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uczestniczyli w takiej olimpiadzie lub turnieju ogólnopolskim”.

d)    z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum zdawanego w roku 2012 otrzymali co najmniej 88 procent;

W staraniu o uzyskanie stypendium preferowani będą uczniowie zamieszkujący obszary wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

Szczegóły u pedagogów szkolnych.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydział Edukacji i Nauki, ul. Ostrowskiego 9, 53 – 238 Wrocław (1 piętro, pokój 3,5,6) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012  r. w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

Konkurs Stypendialny Zdolny Ślązak do 21 września 2012 roku

http://www.fem.org.pl/main.php?lang=pl&siteid=zdolny&site=konkursy

Roczne stypendia otrzymają uczniowie wybrani przez Kapitułę na podstawie wniosków nadesłanych przez samych zainteresowanych lub ich szkoły lub organizacje społeczne. O stypendia mogą starać się uczniowie i tegoroczni absolwenci wszystkich szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Stypendia będą przyznawane w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi na początku listopada 2012 roku.

NIEZBĘDNE WARUNKI:

  ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,

  miejsce stałego zameldowania na Dolnego Śląsku ,

  przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Wnioski należy przesyłać do 21 września 2012 roku, tylko drogą pocztową, na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej (53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”) – inna forma złożenia wniosku nie jest dopuszczalna.

Stypendium szkolne (pomoc o charakterze socjalnym realizowanym przez odpowiednie gminy zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia) do 15 września 2012 r. : http://www.mops.glogow.pl/nowa/index.php?strona=stypendia

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Uczniowie mieszkający na terenie gminy Głogów wnioski składają w MOPS w Głogowie do 15 września 2012 r.