Uwaga STYPENDIA!!!

Konkurs Stypendialny Zdolny Ślązak do 21 września 2012 roku. Dolnośląski Program Stypendialny Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych do dnia 30 września 2012r.

Dolnośląski Program Stypendialny Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych do dnia 30 września 2012 r

http://www.umwd.dolnyslask.pl/edukacja/dolnoslaski-program-stypendialny-wyrownywanie-szans-edukacyjnych-uczniow-uzdolnionych/dokumenty/

Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

 O stypendium ubiegać się mogą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:

1)    spełniający łącznie następujące warunki:

a)     zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego i uczęszczają do dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

b)    pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,                                                             (2 x 504,00 zł = 1008,00 zł), natomiast w sytuacji gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 1166,00 zł

c)     uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa końcowego lub promocyjnego z roku szkolnego 2011/2012, na poziomie nie niższym niż 5,10 (gimnazja) lub 4,85 (szkoły ponadgimnazjalne)”.

d)    posiadają opracowaną przez nauczyciela – opiekuna ścieżkę edukacyjną na rok szkolny 2012/2013;

oraz przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

a)     z trzech wybranych przez siebie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub
z przedmiotów technicznych uzyskali średnią ocen na poziomie minimum – 4,66 (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) lub 5,00 (uczniowie gimnazjów), obliczoną w oparciu
o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki;

b)    w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego z konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uczestniczyli w przynajmniej jednym takim konkursie”.

c)     w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju ogólnopolskiego, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uczestniczyli w takiej olimpiadzie lub turnieju ogólnopolskim”.

d)    z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum zdawanego w roku 2012 otrzymali co najmniej 88 procent;

W staraniu o uzyskanie stypendium preferowani będą uczniowie zamieszkujący obszary wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

Szczegóły u pedagogów szkolnych.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydział Edukacji i Nauki, ul. Ostrowskiego 9, 53 – 238 Wrocław (1 piętro, pokój 3,5,6) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012  r. w godzinach pracy urzędu.

 

Konkurs Stypendialny Zdolny Ślązak do 21 września 2012 roku

http://www.fem.org.pl/main.php?lang=pl&siteid=zdolny&site=konkursy

Roczne stypendia otrzymają uczniowie wybrani przez Kapitułę na podstawie wniosków nadesłanych przez samych zainteresowanych lub ich szkoły lub organizacje społeczne. O stypendia mogą starać się uczniowie i tegoroczni absolwenci wszystkich szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Stypendia będą przyznawane w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi na początku listopada 2012 roku.

NIEZBĘDNE WARUNKI:

  ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,

  miejsce stałego zameldowania na Dolnego Śląsku ,

  przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Wnioski należy przesyłać do 21 września 2012 roku, tylko drogą pocztową, na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej (53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”) – inna forma złożenia wniosku nie jest dopuszczalna.

Stypendium szkolne (pomoc o charakterze socjalnym realizowanym przez odpowiednie gminy zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia) do 15 września 2012 r. : http://www.mops.glogow.pl/nowa/index.php?strona=stypendia

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Uczniowie mieszkający na terenie gminy Głogów wnioski składają w MOPS w Głogowie do 15 września 2012 r.