Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 w Głogowie

Regulamin rekrutacji do

Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 w Głogowie

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
  • Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

1. Rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 

2. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego dostępnego pod adresem internetowym www.dolnoslaskie.edu.com.pl

 

3. Rekrutacja prowadzona jest do jednej klasy w dwóch zawodach:

                1z – górnik eksploatacji podziemnej,

                     – wiertacz,

                 

4. Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 w Głogowie składają dokumenty w terminie i na zasadach określonych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 

5. Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie:

a) wyników egzaminu gimnazjalnego;

b) ocen zawartych w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu z najlepszą oceną spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki i wiedzy o społeczeństwie;

c) świadectwa  ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

d) osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły lub osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu).

 

W przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo mają osoby z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W dalszej kolejności uwzględnia się:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

przy czym wszystkie kryteria mają jednakową ważność.

 

6. Ustala się następujący sposób naliczania punktów:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym  maksymalnie 200 punktów, w tym:

a. do 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego zgodnie z zasadą:

 – liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

* języka polskiego,

* historii i wiedzy o społeczeństwie,

* matematyki,

* przedmiotów przyrodniczych,

* języka obcego na poziomie podstawowym,

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez współczynnik 0,2;

 

– liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych    z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

b. do 72 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu z najlepszą oceną spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki i wiedzy o społeczeństwie, otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

18 punktów – ocena: celujący,

17 punktów – ocena: bardzo dobry,

14 punktów – ocena: dobry,

8 punktów – ocena: dostateczny,

2 punkty – ocena: dopuszczający;

c. 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

d. do 18 punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

e.punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

 

7. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do wybranej klasy niezależnie od ilości uzyskanych punktów.

 

8. Terminarz rekrutacji:

od 01 do 20 czerwca 2018 r.

rejestracja kandydatów w systemie i złożenie wniosku w sekretariacie szkoły (wydrukowane podania składane są tylko w szkole I wyboru) oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

13 lipca 2018 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

do 17 lipca 2018 r.

wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatowi zakwalifikowanemu, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodize

od 13 lipca do 25 lipca 2018 r.

złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginałów świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych (warunki zostania uczniem szkoły),

26 lipca 2018 r.

publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

od 26 lipca do 28 sierpnia 2018 r.

rekrutacja uzupełniająca w przypadku pozostania wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.

 

9. Postępowanie odwoławcze

  • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,
  • komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni,
  • rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.