Egzamin zawodowy

INFORMACJA O NOWYM EGZAMINIE ZAWODOWYM

  1. „Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. ‎
  2. „Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.
  3. Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎
  4. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.
  5. Do egzaminu mogą przystąpić:‎
  • uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
  • uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
  • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎

a

W 2016 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:

I SESJA – od 14 stycznia-26 lutego (część pisemna 14 stycznia)‎; uczniowie składają deklaracje do 14 września2015 r.

II SESJA – od 30 maja-4 lipca (część pisemna 17 czerwca)‎

III SESJA – od16 sierpnia-17 października (część pisemna 6 października)

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎

a

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎

Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna  trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

a

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 171 zł za cały egzamin jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego podejścia. ‎

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego wnoszą ‎opłatę w wysokości 171 zł za cały egzamin.  W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu eksternistycznego, opłata wynosi 57 zł za część pisemną i 114 zł za część ‎praktyczną.‎

a

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom, które przedstawią odpowiednie orzeczenie od specjalisty.

a

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

a

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

a

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

a

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

a

ZESTAWIENIE KWALIFIKACJI  ZAWODOWYCH,

które należy zdać, aby uzyskać tytuł technika w poszczególnych zawodach

a

Zawód
(symbol)
I kwalifikacja
(czas trwania egzaminu)
II kwalifikacja
(czas trwania egzaminu)
III kwalifikacja
(czas trwania egzaminu)
Technik elektronik
(311408)
E.06
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
(180 min.)
E.20
Eksploatacja urządzeń elektronicznych
(180 min.)
---
Technik górnictwa podziemnego
(311703)
M.11
Eksploatacja złóż podziemnych
(120 min.)
M.39
Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
(120 min.)
---
Technik hutnik
(311704)
M.06
Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesie metalurgicznym
(150 min.)
M.07
Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali
(150 min.)
M.38
Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali
(180 min.)
Technik teleinformatyk
(351103)
E.15
Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
(150 min.)
E.13
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
(150 min.)
E.16
Montaż i eksploatacja sieci rozległych
(150 min.)
Technik wiertnik
(311707)
M.08
Wykonywanie prac wiertniczych
(120 min.)
M.34
Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
(120 min.)
---

a