RODO – Zamówienia publiczne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

a

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, Wita Stwosza 3a, 67-200 Głogów

 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz; tel.: 76 300 01 40.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • 6 pkt.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Ustawa PZP); Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo:

  • Prawo żądania dostępu do danych(w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP).
  • Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP).
  • Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-913 Warszawa.

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

12. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.