„Kompetencje szansą na lepsze jutro”

Fundacja Kuźnia Talentów w partnerstwie z Powiatem Głogowskim otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: „Kompetencje szansą na lepsze jutro”

 

Krótko o projekcie:

Projekt „Kompetencje szansą na lepsze jutro” nr RPDS.10.02.01-02-0075/17 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

Wzrost potencjału edukacyjnego 80 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie oraz 30 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Głogowie poprzez realizację zadań wskazanych w indywidulanych diagnozach szkół to główny cel przedsięwzięcia. 

Projekt jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów w zakresie podniesienia kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wyrównywania szans edukacyjnych, rozwijania zainteresowań, promowania indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie tego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W projekcie przewidziano również wsparcie dla 3 nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Głogowie, w celu podniesienia kompetencji zawodowych.

Uczniom zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, dodatkowych, specjalistycznych, pozaszkolnych i doradztwa edukacyjno-zawodowego, a nauczycielom specjalistyczne kursy i studia podyplomowe.

Zostaną również doposażone pracownie szkolne m.in w sprzęt IT, programy multimedialne, specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane wsparcie przyczyni się do zrealizowania celów oraz założonych wskaźników obligatoryjnych dla projektu. Pozwoli rozwijać u uczniów i uczennic ich zainteresowania, a także korzystnie wpłynie na poprawę wyników w nauce. Wsparcie zapewnione nauczycielom nie tylko zwiększy ich kwalifikacje, lecz również pozwoli na wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu. Bezpośrednio wpłynie to na jakość i atrakcyjność oferowanych zajęć, jak również przyczyni się do prawidłowego rozwoju uczniów i uczennic objętych wsparciem. Doposażenie pracowni szkolnych uatrakcyjni ofertę edukacyjną oraz pozwoli uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną. 

a

Kto może wziąć udział w projekcie:

Uczennice i uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie oraz nauczyciele, uczennice i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Głogowie.

a

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy UCZEŃ

Formularz zgłoszeniowy NAUCZYCIEL

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Harmonogramy zajęć