Erasmus+ – Zawody nowoczesnej Europy

Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie zrealizował projekt unijny „Zawody nowoczesnej Europy” w ramach programu Erasmus+.  

 

 

Numer wniosku: 2019-1-PL01-KA102-061736

 

Kwota przyznanego dofinansowania: 138.340,00 euro

 

Czas trwania projektu: 01.10.2019 r. – 30.09.2022 r.

 

 

Cele projektu:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez organizację zagranicznych staży zawodowych celem przygotowania ich do europejskiego rynku pracy.

Nabycie konkretnych umiejętności zawodowych typowych dla poszczególnych kierunków kształcenia:

  • technik teleinformatyk: w zakresie wykonywania połączeń elementów i układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych, testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego, pomiarów parametrów układów elektrycznych prądu i napięcia stałego;
  • technik automatyk: w zakresie uruchamiania wybranych instalacji automatyki przemysłowej, wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych: stanu izolacji, ciągłości obwodów elektrycznych, rezystancji, natężenia prądu; programowania sterowników PLC;
  • technik elektronik: w zakresie dokonywania pomiarów elektrycznych, diagnozowania usterek w sprzętach elektronicznych, sporządzania schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych.

Nabycie konkretnych umiejętności zawodowych wspólnych dla wszystkich zawodów:

  • zapoznanie się z pojęciem bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (także w UE);
  • podnoszenie kompetencji językowych w zakresie j. obcego zawodowego;
  • nabycie kompetencji personalnych i społecznych;
  • umiejętność organizacji pracy zespołowej (także w grupie międzynarodowej).

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie porozumiewania się za granicą oraz w zakresie j. branżowego – rozmowa z pracodawcą, z współpracownikami.

 

Podniesienie kompetencji społecznych: lepsza organizacja pracy, wiara we własne możliwości, poczucie równej i pełnoprawnej przynależności do krajów UE, otwartość i tolerancja na inne kultury.

 

Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli – obserwacja staży zawodowych uczniów, poprawa kompetencji językowych nauczycieli, poznanie europejskiego rynku pracy, zagranicznych pracodawców i ich oczekiwań; nabycie kompetencji realizacji projektów unijnych.

 

Podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności dot. nowych technologii oraz metodyki nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych – poprzez nowe treści i metody nauczania zaobserwowane przez nauczycieli przy obserwacji staży uczniów w Irlandii i szkolnictwa zawodowego za granicą – wprowadzenie ich do programów nauczania.

 

Poprawa współpracy ze środowiskiem lokalnym i zwiększenie konkurencyjności placówki na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez upowszechnianie rezultatów projektów.

 

Podniesienie europejskiego wymiaru szkoły dzięki stale rozwijającej się działalności międzynarodowej szkoły zaplanowanej w dłuższej perspektywie w Europejskim Planie Rozwoju Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie.

 

Partnerzy  projektu:

– Your International Training: Sligo, Irlandia

– EU Mobility Sverige: Malmö, Szwecja

 

Działania projektowe:

Projekt Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie „Zawody nowoczesnej Europy”, zrealizowano w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Uczestnikami projektu było 48 uczniów wraz z 5 opiekunami, stanowiącymi kadrę pedagogiczną szkoły.

Projekt rozpoczął się w czerwcu 2019 a zakończono go we wrześniu 2022 roku. Projekt miał się zakończyć rok wcześniej, ale wystąpiliśmy z prośbą o przedłużenie Projektu o rok w związku z pandemią COVID-19. Prośba nasza została rozpatrzona pozytywnie.

Projekt został podzielony na dwie Mobilności:

Mobilność 1 (VI 2019 – VI 2020)

W ramach tej Mobilności 24 uczniów wyjechało na zagraniczne praktyki zawodowe do Sligo w Irlandii. Organizacją goszczącą była irlandzka firma Your International Training. Praktyka zawodowa miała się odbyć w dniach 02.03.2019 – 27.03.2019. Niestety z powodu wybuchu pandemii COVID-19, została skrócona o 2 tygodnie i zakończyła się 11.03.2019.

Mobilność 2 (IX 2021 – VI 2022)

W ramach tej Mobilności 24 uczniów wyjechało na zagraniczne praktyki zawodowe do Malmo w Szwecji. Organizacją goszczącą była firma EU Mobility Training. Praktyka zawodowa odbyła się w dniach 14.02.2022 – 11.03.2022.

 

Rezultaty projektu:

Rezultaty Projektu można podzielić na dwie kategorie: materialne i niematerialne.

– Certyfikaty ukończenia zagranicznych praktyk zawodowych wystawione przez zagraniczne instytucje: Your International Training i EU Mobility Training

– Uzyskanie dokumentów Europass Mobility i ECVET

– Stworzenie CV w języku obcym

– Zaliczenie zawodowych praktyk miesięcznych i wypełnienie dzienniczków praktyk również w języku angielskim

– Stworzenie prezentacji wideo i 'slideshow’ z pobytu na praktykach

– Promocja Projektu prowadzona przez uczniów i opiekunów na stronie Facebooka „Wyżyk na Erasmusie+” (https://www.facebook.com/Wy%C5%BCyk-na-Erasmusie-111454093791551)

– Zwiększenie kompetencji językowych (poprawa średniego wyniku uzyskanego z testu poziomującego z języka angielskiego przed i po Mobilności).

– Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych, wliczając też pozaprogramowe: obsługa drukarek 3D czy zgrzewarki do światłowodów.

– Zmniejszenie lęku przed komunikacją werbalną w języku angielskim.

– Nabycie kompetencji społecznych: praca w zespole, usamodzielnienie się, radzenie sobie ze stresem, tolerancja

– Materiały promujące program Erasmus+: baner, plakaty, gadżety.

 

Erasmus Szwecja: Prezentacja z wyjazdu w ramach II edycji projektu:

a

W formacie .ppsx                                        W formacie.,pdf

a

a

a

a

ARCHIWUM:

Edycja II

WYNIKI REKRUTACJI!!!

a

Edycja I

WYNIKI REKRUTACJI!!!