Rekrutacja

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie na rok szkolny 2024/2025

a

a

ZASADY REKRUTACJI DO
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE  

1. Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego dostępnego pod adresem internetowym:

a

www.dolnoslaskie.edu.com.pl

a

2. Rekrutacja prowadzona jest do klas:

  – ogólnokształcącej z dodatkową edukacją mundurową,

  – ogólnokształcącej z dodatkową edukacją prozdrowotną.

 

3. Ustala się następujący sposób naliczania punktów:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a

do 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty zgodnie z zasadą:
  – liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
  * języka polskiego – jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez współczynnik 0,35,
  * matematyki – jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez współczynnik 0,35,
  * języka obcego – jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez współczynnik 0,3,

a  – liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest  równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

a

do 72 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotu z najlepszą oceną spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki i wiedzy o społeczeństwie, otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
    18 punktów – ocena: celujący,
    17 punktów – ocena: bardzo dobry,
    14 punktów – ocena: dobry,
    8 punktów – ocena: dostateczny,
    2 punkty – ocena: dopuszczający;

a

7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

a

do 18 punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,

a

3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

a

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do wybranej klasy w pierwszej kolejności.

a

4. Terminarz rekrutacji:
od 16 maja do 17 czerwca 2024 r. –  rejestracja kandydatów w systemie i złożenie wniosku w sekretariacie szkoły (wydrukowane podania składane są tylko w szkole I wyboru),

a

od 21 czerwca do 05 lipca 2024 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje,

a

15 lipca 2024 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

a

od 16 lipca do 22 lipca 2024 r.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (warunki zostania uczniem szkoły),

A

23 lipca 2024 r. – publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

a

a

A

INFORMATOR POWIATU GŁOGOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

a

Wersja elektroniczna:

a

\

Wersja do pobrania (PDF):